Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - 2016